เกี่ยวกับเรา

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังกองกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้
1. ส่งจดหมายร้องเรียนมาที่กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ 
2. Facebook กองกฎหมาย ตามลิ้งค์ https://www.facebook.com/Legalkmutnb/

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน https://ita.kmutnb.ac.th/ita-contact/comments.php
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนทุจริต https://www.kmutnb.ac.th/about/clue-reporting.aspx