เกี่ยวกับเรา


 
              พัฒนากฎหมาย พัฒนาตน เป็นต้นแบบ
 
              มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชี่ยวชาญกฎหมาย ผดุงความเป็นธรรม มีพฤติกรรมเป็นต้นแบบ

              เชี่ยวชาญกฎหมาย ผดุงความเป็นธรรม พฤติกรรมเป็นต้นแบบ

              1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
              2. พัฒนานักกฎหมาย
              3. ส่งเสริมและสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย


              พัฒนากฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

              1. เพื่อจัดให้มีองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบดูแลงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบเป็นแบบแผนและมีมาตรฐาน สอดคล้องและรองรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
              2. เพื่อจัดกลุ่มงานและกำหนดภารกิจของกลุ่มงานให้มีความชัดเจนตามน้ำหนัก และความสำคัญ
ของงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
                  การสั่งการ การมอบหมายงาน รวมทั้งการจัดอัตรากำลังและการกำหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบ
              3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือปัญหาทางด้านกฎหมาย 
              4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด 


               กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจ ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย และกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ และมีภารกิจดังนี้
                1. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
                    1.1 งานวินัยและงานสอบสวน งานสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด งานสอบข้อเท็จจริง  
                    1.2 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำนิติกรรม-สัญญา และความร่วมมือทางวิชาการ 
                    1.3 ประสานงานคดีกับ พนักงานอัยการ ในคดีแพ่งอาญาปกครอง ละเมิด  และการบังคับคดี 
                    1.4 รับเรื่องอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
                    1.5 ชี้แจงข้อร้องเรียนหรือร้องเรียน 
                    1.6 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
                    1.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย
                    2.1 ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย 
                    2.2 ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอนุบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
                    2.3 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
                    2.4 จัดเก็บ รวบรวมกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
                    2.5 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 
                    2.6 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎหมายของมหาวิทยาลัย 
                    2.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
                3. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
                   3.1 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
                   3.2 งานบุคคล 
                   3.3 งานพัสดุ 
                   3.4 งานการเงิน การงบประมาณ 
                   3.5 งานบริหารงานทั่วไป 
                   3.6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย