คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ “งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน”


คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ “งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน”

Download

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน