กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับนักศึกษา


กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     - ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สำหรับนักศึกษา
       https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/rule-1.html

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน