แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2565


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2565
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2564
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2564
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรพิเศษ คณะวิศวกรรมสาสตร์
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนและค่าสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน