แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2564


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2564 (ยังไม่มีบันทึก)
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2564
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_020621_035752_33_0.pdf
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2564
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280621_031153_33_0.%E0%B8%A8
3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_020621_035711_88_0.pdf
4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_020621_035614_89_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_250621_083410_33_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรม
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_250621_083243_189_0.pdf
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_250621_083303_189_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่ารับรองสำหรับการประชุมคณะกรรมการAdvisory Board
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_250621_083351_33_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280621_015326_180_0.pdf
10.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รูปแบบนานาชาติ ในสังกัดTGGS(ฉบับที่ 4)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_290621_030850_52_0.pdf
11. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รูปแบบนานาชาติ ในสังกัดTGGS(ฉบับที่ 6)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_290621_030915_52_0.pdf
12. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อ
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_290621_030810_36_0.pdf


 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน