แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2564


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2564 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง TGGS(ฉบับที่ 3)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_050521_034755_287_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศุนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (ฉบับที่ 3)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_050521_034843_79_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา สำหรับหลักสูตรของครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ฉบับที่2)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_070521_074924_155_0.pdf
4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือและทดสอบวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2564
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_210521_063215_155_0.%E0%B8%A8
 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน