แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2564


smileyแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2564 mailenlightened
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการรองรับภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_260321_073304_14_0.5%20(2)
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_260321_023901_14_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_260321_023930_17_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดพิมพ์และการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมการพิมพ์หนังสือหรือตำราเรียนสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา มจพ.
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260321_070755_155_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260321_070320_189_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. 
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260321_070344_189_0.%202564
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260321_070409_189_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน 
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260321_070433_189_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260321_070454_189_0.pdf
10. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ 
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260321_070518_189_0.pdf

 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน