แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 2/2564


mailmail แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 2/2564 smileysmiley
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักและอัตราค่าบำรุงโครงการที่พักรับรอง
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180221_042852_79_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการบรรยายหลักสูตรระยะสั้น(Block Lecture)TGGS(ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180221_043119_155_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ TGGS (ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180221_043009_81_0.pdf
4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_050321_023025_133_0.pdf
5. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราการใช้บริการของศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2564
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_050321_023044_133_0.%E0%B8%A8
6. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_050321_022721_108_0.%E0%B8%A8
7. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจ้างภายหลังเกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เอกสารแนบไปกับบันทึกแจ้งเวียนค่ะ
8. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เอกสารแนบไปกับบันทึกแจ้งเวียนค่ะ

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน