แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2564


mailแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2564 enlightened
1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_040121_063845_175_0.%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%20(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203)%20%E0%B8%9E
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชาวต่างประเทศและพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270121_024302_236_0.%E0%B8%A8
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270121_031626_200_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270121_031854_189_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร ในสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
****มีแก้ไข รบกวนดาวน์โหลดข้างล่างอีกครั้งค่ะ*****
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_040221_015820_237_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.และมจพ.
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270121_031954_189_0.%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%9E
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 4)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_270121_032627_18_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_040121_063718_67_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270121_072546_108_0.pdf
10. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280121_024150_102_0.pdf
11. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาและค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 2564
แนบไปกับบันทึกแจ้งเวียนเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน