แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2563


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2563 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ TGGS (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_261120_034456_81_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาสำหรับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_261120_034250_155_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำรา หรือหนังสือ หรือหนังสือที่เป็นBook Chapterผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_261120_033702_45_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกชาวต่างประเทศ
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_271120_023537_189_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_151220_084953_14_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_151220_084832_15_0.pdf
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ TGGS
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_221220_054052_52_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ TGGS
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_221220_054111_52_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนยีมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_221220_054309_235_0.pdf
10. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าบำรุงการใช้พื้นที่ อาคาร TGGS สำหรับโครงการสนับสนุนการพัฒฯาผู้ประกอบการจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_221220_054210_81_0.pdf
11. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_241220_033604_45_0.pdf

 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน