แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2563


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2563
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_180820_030402_33_0.%E0%B8%A8
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_180820_030439_33_0.%E0%B8%A8
3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180820_030523_119_0.%E0%B8%A8
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180620_043705_228_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180620_043818_79_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้สนามทดสอบยานยนต์ มจพ. ปราจีนบุรี
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_240620_075653_12_0.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_180820_031115_33_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180820_031252_67_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_210720_025630_17_0.pdf
10. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรยายหลักสูตร
ระยะสั้น (Block Lecture) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_220720_042351_155_0.pdf
11. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำรา หรือหนังสือ หรือหนังสือที่เป็นBook Chapterและบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_210820_023245_45_0.pdf
12. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_210820_073958_189_0.pdf
13. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_240820_060752_189_0.%20(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202)
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280820_021245_211_0.%E0%B8%A8
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา สำหรับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280820_021347_233_0.%E0%B8%A8
16. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุนการศึกษาแบบบางส่วน)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010920_080218_102_0.pdf

 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน