แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2563


mailsmileyyes
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5-2563 
**** สำหรับระเบียบลำดับที่ 10-11 จะปิดการเข้าถึงในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ส่วนงานที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด สามารถติดต่อขอไฟล์เอกสารได้ที่กองกฎหมาย โทร.1192 

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180520_024800_67_0.pdf
2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180520_024615_70_0.%E0%B8%9A
3. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180520_024717_70_0.%E0%B8%9A 
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต TGGS (ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_260520_025418_287_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โครงการสหกิจศึกษาและโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260520_025514_155_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_260520_033712_83_0.pdf
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_270520_021341_30_0.%E0%B8%A8
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษจ้างเหมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270520_021139_164_0.%E0%B8%A8
9. ระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270520_021226_133_0.%E0%B8%A8
10. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270520_021047_176_0.%E0%B8%A8
11. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานพิเศษ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270520_020947_128_0.%E0%B8%A8

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน