แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2563


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2563
1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_090320_065055_112_0.%E0%B8%A8
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_030320_034106_246_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_160320_032825_67_0.pdf
4. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาปฏิบัติงานของคณาจารย์ (26 ก.พ. 2563)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_160320_043305_72_0.%E0%B8%9A
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_200320_022959_33_0.pdf
6.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการสหกิจศึกษาและโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(ฉบับที่ 2)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_030420_070052_155_0.pdf
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_200420_082144_40_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_200420_082222_189_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง TGGS(ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_200420_082322_287_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน