ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


1. หนังสือสำนักงานอะิการบดี กองกฎหมาย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย ที่ กม 296/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563  เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_050320_081757_35_0.pdf
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_050320_081829_35_0.%E0%B8%A8
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_050320_081900_35_0.PDF

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน