แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2563


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 
1. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280220_023827_70_0.%E0%B8%9A
2.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280220_071252_33_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย มจพ. ร่วมกับ สวทช.
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280220_071535_189_0.%20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%8A
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280220_023907_52_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280220_071200_216_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280220_071339_287_0.pdf
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับที่ 4)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280220_023956_33_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประชุมสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา (ฉบับที่ 2)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280220_024108_33_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการเแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280220_024158_14_0.pdf
10. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2-2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280220_024505_14_0.pdf
11. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าบริการในการใช้ออาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_020320_031848_82_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน