แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 2/2563


mailแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 2/2563enlightenedenlightened

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_310120_064404_135_0.%E0%B8%A8

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_310120_064328_33_0.%E0%B8%A8

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_310120_064658_212_0.%E0%B8%A8

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (TGGS)พ.ศ.2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_310120_064520_211_0.%E0%B8%A8

5. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_310120_065759_178_0.%E0%B8%A8

6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 9)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_310120_065953_213_0.pdf

7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าบำรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรนธร ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_310120_064801_81_0.pdf
 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน