แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2563


mailenlightenedแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2563blush

1. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน TGGS
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_060120_102409_40_0.pdf

2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_060120_102825_108_0.pdf

3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โครงการสหกิจศึกษาและโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_060120_102532_155_0.pdf

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 5)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_130120_082551_40_0.pdf

5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร ในสังกัดสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_130120_081805_209_0.pdf

6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (ฉบับที่ 2) 
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_130120_081417_52_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน