แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 15/2562


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 15/2562 mailsmiley

1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=293

2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินบริจาค พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_091219_055642_24_0.%E0%B8%A8

3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าธรรมเนยีมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง(หลักสูตรนานาชาติ)พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_091219_055733_86_0.%E0%B8%A8

4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_091219_055910_108_0.%E0%B8%A8

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_091219_055524_140_0.%E0%B8%A8

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_091219_055441_206_0.%E0%B8%A8

7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_091219_065050_17_0.pdf
 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน