แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 14/2562


กฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 14/2562 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินสมนาคุณตำแหน่งทางวิชาการ (ปีงบประมาณ 2563)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_281019_041914_43_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้หลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ(ฉบับที่ 3)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_281019_041818_7_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (WiR) TGGS
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_291019_082446_287_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการการรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือ
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_011119_063545_14_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา                           คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_011119_063423_159_0.pdf
 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน