แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 13/2562


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 13/2562
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้โครงการการเรียนรู้ร่วมวิจัยอุตสาหกรรม (Work Integrated Research, WiR) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_021019_040008_86_0.pdf
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_021019_040114_133_0.pdf
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 33)พ.ศ. 2562
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_021019_040203_33_0.%E0%B8%A8

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน