แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 12/2562


1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_160819_072332_40_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรเทียบโอนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_230819_031950_275_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย สำหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_230819_032026_246_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรพิเศษระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 2562
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_230819_031841_20_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_230819_032140_201_0.pdf
6. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้รถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270819_071258_202_0.%E0%B8%A8
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 32) 2562
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_290819_043835_33_0.pdf
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_180919_084238_40_0.pdf
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์หนังสือของศูนย์ผลิตตำราเรียน (ฉบับที่ 3)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_230919_064525_79_0.pdf
10. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรยายหลักสูตรระยะสั้น (Block Lecture) (ฉบับที่ 2)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_200919_042152_155_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน