แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 11/2562


1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010819_090717_189_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010819_090553_200_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ TGGS
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_020819_021900_81_0.pdf
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_060819_072723_146_0.%E0%B8%A8
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2562
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_060819_072948_140_0.%E0%B8%A8 

Download

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน