แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 10/2562


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 10/2562 ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการ อัตราค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_250619_030930_199_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_020719_033619_102_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน