แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 9/2562


enlightenedแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติครั้งที่ 9/2562enlightened
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
mailhttp://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_120619_034847_67_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ภาาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
mail
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_140619_021716_17_0.pdf
 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน