แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 7/2562


enlightenedmailแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2562 heart
1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_240519_043950_122_0.%E0%B8%A8
2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการเงินสะสมเพื่อการเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2562
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_240519_044057_125_0.%E0%B8%A8
3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_240519_064533_89_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดเลขพยัญชนะและเลขที่หนังสือภายนอก
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_240519_044137_14_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน