แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 6/2562


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเอชจีเอสที(ประเทศไทย) จำกัด
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_290419_072531_52_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าบำรุงอาคารสถานที่ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010519_035118_188_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_070519_062118_189_0.%202562
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_020519_093833_108_0.pdf
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับที่ 3)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_020519_095000_33_0.pdf
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการการรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือ 
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_070519_064521_14_0.pdf
***enlightenedสามารถกด DOWNLOAD โดยการเข้าสู่หัวข้อ "ฐานข้อมูลกฎหมาย" ใส่คีย์เวิร์ดชื่อกฎหมายที่ต้องการค้นหา เช่น การทดสอบความรู้ แล้วกดค้นหา จะปรากฏไฟล์ชื่อมีคีย์เวิร์ดนั้น หลังจากนั้นสามารถกด DOWNLOAD โดยการคลิกที่ไฟล์ PDF หรือ กดคลิกขวา เลือกเปิดลิงก์ในแท็บใหม่***

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน