เอกสารประกอบโครงการให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำสัญญา และการส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจสอบ


สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำสัญญา และการส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจสอบ ได้ที่ เพจกองกฎหมาย
mailhttps://www.facebook.com/Legalkmutnb/?eid=ARAxQzvZYqQDFiAo1w0XG5wW-f1XEWpzWREPa--0Ba0WMP36CEgT2IXkEOVagHHOdYM0agTUet6cqqVQ

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน