แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 10/2561


enlightenedheartแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณตำแหน่งศาสตราจารย์
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_221018_072341_43_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_221018_072304_159_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประชุมสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_221018_072142_33_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินสมนาคุณตำแหน่งทางวิชาการ (ปีงบประมาณ 2562)
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_251018_025509_43_0.pdf
***enlightenedสามารถกด DOWNLOAD โดยการเข้าสู่หัวข้อ "ฐานข้อมูลกฎหมาย" ใส่คีย์เวิร์ดชื่อกฎหมายที่ต้องการค้นหา เช่น การทดสอบความรู้ แล้วกดค้นหา จะปรากฏไฟล์ชื่อมีคีย์เวิร์ดนั้น หลักขากนั้นสามารถกด DOWNLOAD โดยการคลิกที่ไฟล์ PDF หรือ กดคลิกขวา เลือกเปิดลิงก์ในแท็บใหม่***

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน