แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 9/2561


mailแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ heart
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกประกาศเรื่องการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานพิเศษและพนักงาจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ฉบับที่ 2)
เพิ่มเติมวันที่ 2 ตุลาคม 2561
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 5)
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 3)
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินเดือนและค่าตอบแทนตำแหน่งพนักงานในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 8)
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 12)
8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าบำรุงอาคารบ้านพักศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม+สัญญา
9. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการที่มีนักศึกษาเข้าร่วม (ฉบับที่ 3)
enlightenedสามารถกด DOWNLOAD โดยการเข้าสู่หัวข้อ "ฐานข้อมูลกฎหมาย" ใส่คีย์เวิร์ดชื่อกฎหมายที่ต้องการค้นหา เช่น การทดสอบความรู้ แล้วกดค้นหา จะปรากฏไฟล์ชื่อมีคีย์เวิร์ดนั้น หลักขากนั้นสามารถกด DOWNLOAD โดยการคลิกที่ไฟล์ PDF หรือ กดคลิกขวา เลือกเปิดลิงก์ในแท็บใหม่

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน