แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2561


smileyกฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
** วิธีการดาวน์โหลด สามารถใส่คีย์เวิร์ดส่วนหนึ่งของชื่อกฎหมายอนุบัญญัติแล้วกดค้นหา
เมื่อเจอไฟล์ที่ต้องการแล้วให้คลิกขวาที่รูปไฟล์ PDF ที่อยู่ขวามือสุด แล้วเลือกเปิดในหน้าต่างใหม่ ไฟล์ก็จะปรากฏในหน้าต่างใหม่ค่ะ
***
1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเอชจีเอสที (ประเมศไทย) จำกัด
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 2)
6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ 2)
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ 2)

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน