กฎหมายสำหรับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย


winklaughวิธี Download ให้คลิกคลุมที่อยู่ของเว็บไซด์ข้างล่าง คลิกขวา เลือก ไปที่ http://..........
(จะขึ้นที่อยู่เว็บไซด์)... คลิกลงไปก็จะขึ้นที่อยู่ของเว็บไซด์ในแท็บถัดไป จากนั้นก็สามารถกด DOwnload หรือ Print ได้เลยค่ะ
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV1/fileimg_131216_092241__0.pdf
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00150909.PDF
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/36.PDF
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/27.PDF
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/022/1.PDF
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130026.PDF
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. 2552
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_040917_152704_156_0.%E0%B8%A8
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2555
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_104758_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_104834_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_104919_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_104951_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_105024_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_105058_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_105135_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_105209_135_0.%E0%B8%A8
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_270317_105243_135_0.%E0%B8%A8

 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน