แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 4/2561


กฎหมายอนุบัญญัติ ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางในการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุน
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=186
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=188
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2561
*ยกเลิกฉบับที่ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด แล้วใช้ฉบับนี้แทน*
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=189
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2561 
*เพิ่มเติมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี*
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowStatute&statuteID=168
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้หลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowFour&fourID=7

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน