แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 9/2560


smileysmiley แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 9/2560 สามารถ DOWNLOAD ได้ที่ www.law.kmutnb.ac.th ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowStatute&statuteID=157

2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถภายหลังการเกษียณอายุเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=160
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การจัดสรรผลประโยชน์และการแบ่งรายได้ที่ได้จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2)
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=161
***หมายเหตุ download ให้คลิกขวา กด เปิดลิงค์ในแท็บถัดไป heartheart

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน