แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ TGGS (ฉบับที่ 4)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010622_141546_81_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010622_141507_104_0.pdf
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข (ฉบับที่ 2)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010622_141429_108_0.pdf
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินสมนาคุณและค่าตอบแทนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 2)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_090622_152045_119_0.%E0%B8%A8
 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน