แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565 (ยังไม่ได้มีบันทึกแจ้งเวียน)
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ (ฉบับที่ 3)
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280422_113213_17_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทกสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280422_113143_17_0.pdf

 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน