คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือhttps://drive.google.com/file/d/1nN-gtwwebNAGxrrysNcGgMz-9mbKfCZL/view

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน