ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

Download

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน มจพ
แผนผังงานชี้แจงข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
คู่มือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและการสอบสวน และงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน