ข่าวประชาสัมพันธ์

01 มิถุนายน 2565  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ TGGS (ฉบับที่ 4) https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010622_141546_81_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010622_141507_104_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข (ฉบับที่ 2) https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010622_141429_108_0.pdf 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินสมนาคุณและค่าตอบแ...

View Details
28 เมษายน 2565  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565 (ยังไม่ได้มีบันทึกแจ้งเวียน) 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ (ฉบับที่ 3) https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280422_113213_17_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทกสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280422_113143_17_0.pdf  

View Details