ข่าวประชาสัมพันธ์

02 มิถุนายน 2564  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2564

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2564 (ยังไม่มีบันทึก) 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2564 https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_020621_035752_33_0.pdf 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2564 https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_280621_031153_33_0.%E0%B8%A8 3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_...

View Details
05 พฤษภาคม 2564  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2564

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2564  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง TGGS(ฉบับที่ 3) https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_050521_034755_287_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศุนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (ฉบับที่ 3) https://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_050521_034843_79_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา สำหรับหลักสูตรของครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ฉบับที่2) https://law.kmutnb.a...

View Details
26 มีนาคม 2564  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2564

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2564  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการรองรับภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_260321_073304_14_0.5%20(2) 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_260321_023901_14_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_260321_023930_17_0.pdf 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดพิมพ์และการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมการพิมพ...

View Details
18 กุมภาพันธ์ 2564  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 2/2564

 แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 2/2564  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักและอัตราค่าบำรุงโครงการที่พักรับรอง http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180221_042852_79_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการบรรยายหลักสูตรระยะสั้น(Block Lecture)TGGS(ฉบับที่ 3) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180221_043119_155_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ TGGS (ฉบับที่ 3) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180221_043009_81_0.pdf 4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการ...

View Details
04 มกราคม 2564  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2564

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2564  1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_040121_063845_175_0.%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%20(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%...

View Details