กองกฎหมายร่วมไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการสำรวจและพัฒนากฎหมายอนุบัญญัติ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – สิงหาคม 2559

โครงการประชุมสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับการบริหารงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558