เกี่ยวกับเรา 

              พัฒนากฎหมาย พัฒนาตน เป็นต้นแบบ

 

              มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชี่ยวชาญกฎหมาย ผดุงความเป็นธรรม มีพฤติกรรมเป็นต้นแบบ              เชี่ยวชาญกฎหมาย ผดุงความเป็นธรรม พฤติกรรมเป็นต้นแบบ              1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
              2. พัฒนานักกฎหมาย
              3. ส่งเสริมและสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย              พัฒนากฎหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม              1. เพื่อจัดให้มีองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบดูแลงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบเป็นแบบแผนและมีมาตรฐาน 
                  สอดคล้องและรองรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
              2. เพื่อจัดกลุ่มงานและกำหนดภารกิจของกลุ่มงานให้มีความชัดเจนตามน้ำหนัก และความสำคัญของงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
                  การสั่งการ การมอบหมายงาน รวมทั้งการจัดอัตรากำลังและการกำหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบ
              3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือปัญหาทางด้านกฎหมาย 
              4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด 
                  กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจ
              ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้