แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2563


แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2563
1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280920_065225_87_0.%E0%B8%A8
2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนสำหรับหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280920_065252_89_0.%E0%B8%A8
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินสมนาคุณตำแหน่งทางวิชาการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_160920_034134_43_0.%E0%B8%A8
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย 2563
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_160920_034057_33_0.pdf
5.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_280920_065329_67_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2563
ประชาสัมพันธ์ รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2563
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2563