แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 9/2562


enlightenedแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติครั้งที่ 9/2562enlightened
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
mailhttp://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_120619_034847_67_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ภาาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
mail
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_140619_021716_17_0.pdf
 

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2563
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2563
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2563
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2563