แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 8/2562


mailheartแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2562 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_300519_075537_245_0.pdf
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย
http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_300519_075749_246_0.pdf

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2563
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2563
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2563
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2563