แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 4/2561


กฎหมายอนุบัญญัติ ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางในการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุน
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=186
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=188
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2561
*ยกเลิกฉบับที่ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด แล้วใช้ฉบับนี้แทน*
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=189
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2561 
*เพิ่มเติมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี*
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowStatute&statuteID=168
5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้หลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2)
http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowFour&fourID=7

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 3)
แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 10/2561
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 9/2561
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2561