จดหมายข่าว Legal Affairs Department News ฉบับที่ 1


Download

ประกาศล่าสุด

แจ้งการถือปฏิบัติตามสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการ (9 พ.ค. 2560)
สัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ (PDF)
สัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ (Word)
แจ้งถือปฏิบัติตามสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการ
จดหมายข่าว Legal Affairs Department News ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560