ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2563  
แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน

แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน  

View Details
16 กันยายน 2563  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2563

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 7/2563 1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280920_065225_87_0.%E0%B8%A8 2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนสำหรับหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_280920_065252_89_0.%E0%B8%A8 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินสมนาคุณตำแหน่งทางวิชาการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_160920_034134_43_0.%E0%B8%A8 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานก่อส...

View Details
18 มิถุนายน 2563  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2563

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2563 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2563 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_180820_030402_33_0.%E0%B8%A8 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2563 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_180820_030439_33_0.%E0%B8%A8 3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180820_030523_119_0.%E0%B8%A8 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาร...

View Details
18 พฤษภาคม 2563  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2563

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5-2563  **** สำหรับระเบียบลำดับที่ 10-11 จะปิดการเข้าถึงในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ส่วนงานที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด สามารถติดต่อขอไฟล์เอกสารได้ที่กองกฎหมาย โทร.1192  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180520_024800_67_0.pdf 2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_180520_024615_70_0.%E0%B8%9A 3. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนัก...

View Details
09 มีนาคม 2563  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2563

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2563 1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_090320_065055_112_0.%E0%B8%A8 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_030320_034106_246_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_160320_032825_67_0.pdf 4. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาปฏิบั...

View Details