ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 9/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกประกาศเรื่องการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานพิเศษและพนักงาจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติมวันที่ 2 ตุลาคม 2561 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 5) 5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศา...

View Details
23 สิงหาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2561

กฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ** วิธีการดาวน์โหลด สามารถใส่คีย์เวิร์ดส่วนหนึ่งของชื่อกฎหมายอนุบัญญัติแล้วกดค้นหา เมื่อเจอไฟล์ที่ต้องการแล้วให้คลิกขวาที่รูปไฟล์ PDF ที่อยู่ขวามือสุด แล้วเลือกเปิดในหน้าต่างใหม่ ไฟล์ก็จะปรากฏในหน้าต่างใหม่ค่ะ *** 1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนเพื่อ...

View Details
03 สิงหาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 7/2561

กฎหมายอนุบัญญัติ ว฿่งผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่ารับรองสำหรับการประชุมของคณะกรรมการ Governing Board สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างของพนักงานพิเศษ (ฉบับที่ 2) 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (ฉบับที่ 2)...

View Details
13 กรกฎาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 6/2561

1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2561 2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561  3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561...

View Details
12 กรกฎาคม 2561  
กฎหมายสำหรับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย

วิธี Download ให้คลิกคลุมที่อยู่ของเว็บไซด์ข้างล่าง คลิกขวา เลือก ไปที่ http://.......... (จะขึ้นที่อยู่เว็บไซด์)... คลิกลงไปก็จะขึ้นที่อยู่ของเว็บไซด์ในแท็บถัดไป จากนั้นก็สามารถกด DOwnload หรือ Print ได้เลยค่ะ 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV1/fileimg_131216_092241__0.pdf 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00150909.PDF 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/36.PDF 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา ...

View Details