ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 4/2561

กฎหมายอนุบัญญัติ ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางในการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุน http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=186 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=188 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2561 *ยกเลิกฉบับที่ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด แล้วใช้ฉบับนี้แทน* http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&...

View Details
28 กุมภาพันธ์ 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 3/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2561 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=184 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=185 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=183 4. คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติและและก่อหนี้ผูกพันเงินและดอกผลที่มีผู้อุทิศให้ กดDOWNLOADข้างล่างได้เลยค่ะ...

View Details
12 กุมภาพันธ์ 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติครั้งที่ 2/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=179 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างครูชาวต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่สอนในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2561 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=181 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษจ้างเหมา พ.ศ. 2561 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=180 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการของพนักงานสายวิชาการในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสต...

View Details
16 มกราคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 1/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ดังนี้ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=177 2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การรับเงินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=178 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 11) ติดต่อกองกฎหมาย โทร. 1188/1192 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=175 5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ...

View Details