กองกฏหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

03 สิงหาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 7/2561

กฎหมายอนุบัญญัติ ว฿่งผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่ารับรองสำหรับการประชุมของคณะกรรมการ Governing Board สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowFour&fourID=33 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างของพนักงานพิเศษ (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowFour&fourID=37 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowFour&fourID=204...

View Details
13 กรกฎาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 6/2561

1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2561 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=198 2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561  http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=200 3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=199...

View Details
12 กรกฎาคม 2561  
กฎหมายสำหรับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย

วิธี Download ให้คลิกคลุมที่อยู่ของเว็บไซด์ข้างล่าง คลิกขวา เลือก ไปที่ http://.......... (จะขึ้นที่อยู่เว็บไซด์)... คลิกลงไปก็จะขึ้นที่อยู่ของเว็บไซด์ในแท็บถัดไป จากนั้นก็สามารถกด DOwnload หรือ Print ได้เลยค่ะ 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV1/fileimg_131216_092241__0.pdf 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00150909.PDF 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/028/36.PDF 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา ...

View Details
13 มิถุนายน 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 5/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2561 DOWNLOAD  1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตแบบก้าวหน้า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=190 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=191 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=193 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดั...

View Details
04 มิถุนายน 2561  
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรกฎหมายปกครองและการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1

ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรกฎหมายปกครองและ การดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 1. https://drive.google.com/drive/folders/1eZmGbU-pSdIBssl6VP77ivlYW7758E2W 2. https://www.facebook.com/Legalkmutnb/  ...

View Details