ข่าวประชาสัมพันธ์

02 ตุลาคม 2562  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 13/2562

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 13/2562 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้โครงการการเรียนรู้ร่วมวิจัยอุตสาหกรรม (Work Integrated Research, WiR) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2562 http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_021019_040008_86_0.pdf 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  พ.ศ. 2562 http://law....

View Details
16 สิงหาคม 2562  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 12/2562

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_160819_072332_40_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรเทียบโอนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_230819_031950_275_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย สำหรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_230819_032026_246_0.pdf 4. ประกาศมห...

View Details
01 สิงหาคม 2562  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 11/2562

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010819_090717_189_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_010819_090553_200_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ TGGS http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_020819_021900_81_0.pdf 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวห...

View Details
25 มิถุนายน 2562  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 10/2562

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 10/2562 ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการ อัตราค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_250619_030930_199_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_020719_033619_102_0.pdf...

View Details
12 มิถุนายน 2562  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 9/2562

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติครั้งที่ 9/2562 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_120619_034847_67_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ภาาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_140619_021716_17_0.pdf  ...

View Details