ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2561  
แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 3)

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 3) http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV2/fileimg_261118_064829_18_0.pdf

View Details
14 พฤศจิกายน 2561  
แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 http://www.law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_141118_025712_149_0.%E0%B8%A8 

View Details
22 ตุลาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 10/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณตำแหน่งศาสตราจารย์ http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV4/fileimg_221018_072341_43_0.pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ http://law.kmutnb.ac.th/backend/Upload/File/LV3/fileimg_221018_072304_159_0.pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประชุมสำหรับกรรมการผู้ทรงค...

View Details
29 กันยายน 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 9/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกประกาศเรื่องการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานพิเศษและพนักงาจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติมวันที่ 2 ตุลาคม 2561 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 5) 5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลัเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศา...

View Details
23 สิงหาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 8/2561

กฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ** วิธีการดาวน์โหลด สามารถใส่คีย์เวิร์ดส่วนหนึ่งของชื่อกฎหมายอนุบัญญัติแล้วกดค้นหา เมื่อเจอไฟล์ที่ต้องการแล้วให้คลิกขวาที่รูปไฟล์ PDF ที่อยู่ขวามือสุด แล้วเลือกเปิดในหน้าต่างใหม่ ไฟล์ก็จะปรากฏในหน้าต่างใหม่ค่ะ *** 1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนเพื่อ...

View Details