โครงการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานพัสดุ ณ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล วันที่ 31 มกราคม 2560

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ณ จังหวัดอ่างทอง - สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

กองกฎหมายร่วมไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการสำรวจและพัฒนากฎหมายอนุบัญญัติ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – สิงหาคม 2559

โครงการประชุมสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับการบริหารงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558